Jump to content
Grendziu
Grendziu

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji dla Ryb za rok 2018

   (0 reviews)

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji dla Ryb za rok 2018r.

I.  Dane fundacji

1. Nazwa fundacji

FUNDACJA DLA RYB

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj:

POLSKA

Województwo:

WIELKOPOLSKA

Powiat:

OBORNICKI

Gmina:

ROGOŹNO

Ulica:

BOGUNIEWO

Nr domu:

45

Nr lokalu:

 

Miejscowość:

ROGOŹNO

Kod pocztowy:

45

Nr telefonu:

61-307 99 99

e-mail:

FUNDACJA@DLARYB.PL

Nr faksu:

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

36423713

4. Data wpisu w KRS:

19.04.2016

5. Nr KRS:

000613501

6. Dane członków zarządu fundacji (wg aktualnego wpisu w KRS)

Imię i nazwisko

Funkcja

Dariusz Grenda

Prezes Fundacji

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

1. Zarządzania i wspierania w zarządzaniu wybranymi wodami śródlądowymi.

2.   Wspierania nowoczesnego wędkarstwa i zasad z nim związanych.

3. Gospodarowania zasobami wodnymi i rybostanem w wybranych zbiornikach śródlądowych.

4. Edukacji ekologiczno-przyrodnicza w zakresie korzystania z ekosystemów wodnych.

5. Propagowaniu świadomego, zrównoważonego i etycznego wędkarstwa na wodach śródlądowych.

6. Działań związane z ochroną przyrody zarówno w obrębie ekosystemów wodnych jak i terenów z nimi związanych.

7. Tworzenia, użytkowania i promocji akwenów wodnych i łowisk, w których prowadzone będą modelowe sposoby gospodarowania wodami i rybostanem wraz ze szkoleniami w przedmiotowym zakresie.

8. Organizowaniem imprez sportowych  lub całościowych Eventów dla wędkujących we własnym zakresie lub na zlecenie.

9. Organizowanie łowisk i miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

W 2018 roku Fundacja dla Ryb zrealizowała swoje cele poprzez:
 - dzierżawę, wykup, wynajęcie wybranych zbiorników wodnych w celu zarządzania nimi i użytkowania zasobów wodnych,

- stosowanie oraz planowanie i wdrażanie programów dotyczących zarządzania, gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza ekosystemów wodnych,

 - organizowanie imprez sportowych, a w tym zawodów wędkarskich, zlotów, eventów na terenie całej Polski,

- edukację wędkarską, w szczególności: poznawanie środowiska wodnego i biologii ryb, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz  poprzez przygotowanie do zdobycia uprawnień do połowu ryb,

- zlecanie badań i ekspertyz wód oraz monitoringu przyrodniczego w celu oceny lub poprawy stanu środowiska naturalnego ryb oraz oszacowania wpływu wędkarstwa, rybactwa oraz turystyki wodnej na ekosystemy wodne,

 - zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zlecanie i przeprowadzanie szkoleń przyrodniczo - ekologicznych,

 - rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód,

- edukację ogólnospołeczną w zakresie współodpowiedzialności i współwłasności wód śródlądowych,

 - wsparcie techniczne oraz prowadzenie doradztwa dla jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz edukacji ekologicznej, wędkarstwa, rybactwa i zrównoważonego rozwoju,

 - tworzenie i wdrażanie  projektów  szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju,

- publikowanie  na własnej stronie internetowej wraz z wpisami na forum dyskusyjnym, informacji związanych ze stanem środowiska naturalnego oraz działaniami prowadzonymi na zarządzanych wodach,

- współpracę z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska, wędkarstwa, rybactwa i turystyki wodnej,

- organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i imprez kulturalnych związanych z działalnością fundacji,

- promocję łowisk oraz użytkowników rybackich wspierających zrównoważone zasady gospodarowania rybackiego powiązane z propagowaniem działań ekologicznych,

- pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji założeń statutowych lub doraźnych działań związanych z ochroną ekosystemów wodnych lub rewitalizacją, renaturyzacją i rekultywacją  ekosystemów wodnych,

- pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji zadań wynikających z dokonanych badań naukowych i ekspertyz, zwłaszcza w zakresie biomanipulacji, zachowania bioróżnorodności oraz modyfikacji sposobu gospodarowania lub zarządzania wybranym ekosystemem wodnym,

- dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla środowiska lub służących jego ochronie,

- prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

W 2018 roku Fundacja „dla Ryb” dokonywała edukacji poprzez portal internetowy m.in artykuły o  tematyce  edukacyjno-informatycznej, działała również w terenie. W lutym 2018 r. na targach Rybomania w Poznaniu przeprowadziliśmy konsultacje, rozmowy, dialogi z wędkarzami, działaczami i innymi zainteresowanymi osobami. Podczas sezonu wędkarskiego 2018 zorganizowaliśmy 7 imprez w terenie na łowisku No Kill Nienawiszcz. W tym zawody wędkarskie feederowe oraz spinningowe i Zlot „dla Ryb” na którym to przeprwadziliśmy szkolenia  ichtiologiczne.  Przez cały rok 2018 z ochotnikami Fundacji „dla Ryb” wielokrotnie sprzątaliśmy akweny wodne w ramach działań  EKO PATROLU "dla Ryb" ,sondowaliśmy także wodę szukając sieci kłusowniczych i innych nielegalnych urządzeń. Pod koniec roku 2018r zakupiliśmy 4 Foto pułapki, które są wyposażone w kamery oraz aparat do robienia zdjęć, w celu monitoringu wydzierżawianych przez nas obiektów.

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r przedłużyliśmy obiekt dzierżawy, dokonując opłaty dzierżawy, obiekt ten znajduję się w Nienawiszczu (gmina Rogoźno) składający się z 4 stawów. Na dwóch z nich kontynuowaliśmy ideę łowiska komercyjnego, w tym także prowadzimy łowisko edukacyjne dla dzieci. Opłaty pobierane w ramach pozwoleń na połów ryb w akwenie, zasilały cele statutowe Fundacji "dla Ryb".
Nad akwenem wykonaliśmy sporo prac związanych z infrastrukturą. Wspólnymi siłami wolontariuszy oddanych w projekt oznakowaliśmy obiekt, wyznaczyliśmy i stworzyliśmy kolejne miejsce parkingowe dla wędkujących, wielokrotnie sprzątaliśmy brzegi wokoło naszych wód. W 2018 roku dokonaliśmy zarybień jesiotrem syberyjskim i  rosyjskim łowiska głównego po konsultacji z Ichtiologiem.

Latem 2018 r na naszym akwenie zorganizowaliśmy Zlot "dla Ryb" dla chętnych uczestników i wolontariuszy Fundacji "dla Ryb".

W 2018 roku zatrudniliśmy na czas określony Ichtiologa i zleciliśmy sporządzenie dokumentacji w celu przystąpienia do przetargu i wzięcia w jego udziału dla jeziora Wielkiego w Ostrorogu, gmina Ostroróg, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.

 

            W 2018 roku wielokrotnie udzielano porad związanych z wędkarstwem, rybactwem, akwakulturą i gospodarowaniem wodami śródlądowymi. Porady udzielane były zarówno telefonicznie jak i we wpisach tematycznych na forum internetowym Fundacji „dla Ryb”. Udzielano także porad na łowisku wędkarskim zarządzanym przez Fundację "dla Ryb.

       Rok 2018 był kolejnym rokiem, gdzie Fundacji „dla Ryb” gospodarowała własnymi wodami. Dalej promowała się i własne działania na portalu dlaRyb.pl oraz w Social Media. Skoncentrowane na celach statutowych działania Fundacja „dla Ryb” skutkowały tym, że marka  Fundacji  oraz efekty pracy i edukacji Fundacji, są bardziej rozpoznawalne i docierają do coraz większej liczby osób.

 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Nie prowadzono działalności gospodarczej w ramach PKD.

 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)

Dokonano 4 uchwał zarządu.

 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)

 

Przelew

Gotówka

 

4501,02

15 156,64

 

a. Przychody z działalności statutowej

4501,02

15 156,64

 

b. Przychody z działalności gospodarczej

0

0

 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

0

0

 

2. Informacja o źródłach przychodów

 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

4501,02

15 156,64

 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

0

0

 

- Ze środków budżetu państwa

0

0

 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0

0

 

e. Ze spadków, zapisów

0

0

 

f. Z darowizn

0

0

 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

0

0

 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza

 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

0

 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

0

 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

 

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)

 

Przelew

Gotówka

 

 

24 524,60

 

a. Koszty realizacji celów statutowych

 

23 748,20

 

b. Koszty działalności gospodarczej

 

0

 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)

 

776,40

 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

 

0

 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)

Ichtiolog na okres tymczasowy na 1/8 etatu.

 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

brak

 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

118,18

 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)

118,18

 

b. Z tytułu umów zlecenie

0

 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)

118,18

 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

118,18

 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0

 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

0

 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

0

 

VII. Środki fundacji

 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

 

Bank PKO BP SA : 219,87 zł

 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

7930 zł

 

3. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

5. Nabyte pozostałe środki trwałe

0

 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa

Zobowiązania

 

8870,07

15 275,44 zł

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)

 

Nie występowały w 2018r.

 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

 

 

 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)

NIE

 

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

NIE

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

 

Zatwierdził i przygotował Dariusz Grenda

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...