Jump to content

Regulamin konkursu fotograficznego „Zdjęcie wędkarskie”


andrzej
 Share

Recommended Posts

Szczegółowy regulamin Konkursu:

Regulamin konkursu fotograficznego „Zdjęcie wędkarskie”

I.  Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zdjęcie wędkarskie”, zwanego dalej „Konkursem” jest serwis dlaryb.pl, zwanym dalej „Organizatorem”.

II.  Tematyka konkursu

Tematyką Konkursu jest ogólnopojęte wędkarstwo oraz przyroda. 

III.  Uczestnicy konkursu

Konkurs "Zdjęcie wędkarskie" adresowany jest do wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu dlaryb.pl. 

IV.  Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez umieszczenie zdjęcia w stosownym dziele na stronie forum.dlaryb.pl. Zdjęcie musi być w formacie akceptowanym przez wymogi techniczne forum.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.
3 . Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 29 listopada 2015 r.
4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii stosownej galerii w serwisie dlaryb.pl z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 6 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V.  Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Organizatora.  
2. Spośród nadesłanych prac Organizator wybierze  jedną pracę.
3. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. O decyzji Organizatora nagrodzona osoba zostanie powiadomiona na łamach serwisu dlaryb.pl
5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyniku nastąpi w dniu 1 grudnia 2015.

VI.    Nagroda

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma wędkę MIKADO NIHONTO RED CUT X-TRA LITE SPIN 2,40/10 WAA354-240.

VII.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej forum.dlaryb.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i zarejestrowanie się na forum forum.dlaryb.pl jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...