Jump to content
Grendziu
Grendziu

Statut fundacji "dla Ryb"

STATUT FUNDACJI.

STATUT FUNDACJI „dla Ryb”

(tekst jednolity)

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1.      FUNDACJA „dla Ryb” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dariusz Grenda, Andrzej Małecki, Piotr Traczuk zwane dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Rudziakowicz w Kancelarii Notarialnej w Obornikach, w dniu 13.02.2016r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3.

 

Siedzibą fundacji jest Boguniewo , 64-610 Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie.

§ 4.

 

1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć podległe jednostki organizacyjne.

3.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4.      Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

5.      Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6.

 

Celami Fundacji są:

 1. zarządzania i wspierania w zarządzaniu wybranymi wodami śródlądowymi,
 2. wspierania nowoczesnego wędkarstwa i zasad z nim związanych,
 1. gospodarowania zasobami wodnymi i rybostanem w wybranych zbiornikach śródlądowych,
 2. edukacji ekologiczno-przyrodnicza w zakresie korzystania z ekosystemów wodnych,
 3. propagowaniu świadomego, zrównoważonego i etycznego wędkarstwa na wodach śródlądowych,

 4. działań związane z ochroną przyrody zarówno w obrębie ekosystemów wodnych jak i terenów z nimi związanych,

 5. tworzenia, użytkowania i promocji akwenów wodnych i łowisk, w których prowadzone będą modelowe sposoby gospodarowania wodami i rybostanem wraz ze szkoleniami w przedmiotowym zakresie,

 6. organizowaniem imprez sportowych  lub całościowych Eventów dla wędkujących we własnym zakresie lub na zlecenie,

 7. organizowanie łowisk i miejsc dla osób niepełnosprawnych.

§ 7.

Realizacja celów fundacji

 

Fundacja swoje cele realizuje przez:

 

 1. dzierżawę, wykup, wynajęcie wybranych zbiorników wodnych w celu zarządzania nimi i użytkowania zasobów wodnych,
 2. stosowanie oraz planowanie i wdrażanie programów dotyczących zarządzania, gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza ekosystemów wodnych,
 3. organizowanie imprez sportowych, a w tym zawodów wędkarskich, zlotów, eventów na terenie całej Polski,

 4. edukację wędkarską, w szczególności: poznawanie środowiska wodnego i biologii ryb, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz  poprzez przygotowanie do zdobycia uprawnień do połowu ryb,

 5. zlecanie badań i ekspertyz wód oraz monitoringu przyrodniczego w celu oceny lub poprawy stanu środowiska naturalnego ryb oraz oszacowania wpływu wędkarstwa, rybactwa oraz turystyki wodnej na ekosystemy wodne,

 6. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zlecanie i przeprowadzanie szkoleń przyrodniczo - ekologicznych,

 7. rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód,

 8. edukację ogólnospołeczną w zakresie współodpowiedzialności i współwłasności wód śródlądowych,

 9. wsparcie techniczne oraz prowadzenie doradztwa dla jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz edukacji ekologicznej, wędkarstwa, rybactwa i zrównoważonego rozwoju,

 10. tworzenie i wdrażanie  projektów  szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju,

 11. publikowanie  na własnej stronie internetowej wraz z wpisami na forum dyskusyjnym, informacji związanych ze stanem środowiska naturalnego oraz działaniami prowadzonymi na zarządzanych wodach,

 12. współpracę z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska, wędkarstwa, rybactwa i turystyki wodnej,

 13. organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i imprez kulturalnych związanych z działalnością fundacji,

 14. promocję łowisk oraz użytkowników rybackich wspierających zrównoważone zasady gospodarowania rybackiego powiązane z propagowaniem działań ekologicznych,

 15. pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji założeń statutowych lub doraźnych działań związanych z ochroną ekosystemów wodnych lub rewitalizacją, renaturyzacją i rekultywacją  ekosystemów wodnych,

 16. pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji zadań wynikających z dokonanych badań naukowych i ekspertyz, zwłaszcza w zakresie biomanipulacji, zachowania bioróżnorodności oraz modyfikacji sposobu gospodarowania lub zarządzania wybranym ekosystemem wodnym,

 17. dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla środowiska lub służących jego ochronie,

 18. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

 

Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 8.

 

1.            Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.            Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a)      PKD-93.1 - Działalność związana ze sportem,

b)      PKD-93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,

c)      PKD-94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

d)      PKD-03.1 - Rybołówstwo,

e)      PKD-03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych,

f)       PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

g)      PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

h)      PKD-85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

i)        PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

j)        PKD-93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

k)      PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9.

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.100,00 zł (tysiąc sto złotych), w tym 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.      Darowizn, spadków, zapisów,

2.      Dotacji i subwencji oraz grantów,

3.      Dotacji ze źródeł budżetowych,

4.      Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5.      Dochodów z majątku Fundacji,

6.      Odsetek bankowych,

7.      Odpłatnej działalności statutowej.

8.      Dochody z działalności gospodarczej.

§ 11.

 

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.      W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12.

 

1.      Władzami fundacji jest:

a)      Zarząd Fundacji,

b)      Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 13.

 

1.      Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez fundatorów na trzyletnią kadencję.

2.      Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.      Skład Zarządu powoływany jest w obecności wszystkich fundatorów jednomyślnie w formie uchwały.

4.      Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich fundatorów.

 

§ 14.

 

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

3.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków przy obecności wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6.      Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać fundatorom Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15.

 

Sprawozdanie finansowe zatwierdza Rafa Fundacji w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji.

§ 16.

 

Fundacja reprezentowana jest przez każdego z członków Zarządu samodzielnie zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych.

Zmiana Statutu.

§ 17.

 

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy uchwałą jednomyślną podjętą w obecności wszystkich fundatorów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

§ 18.

 

W przypadku śmierci fundatorów w ich miejsce wchodzą ich spadkobiercy.

 

Połączenie z inną fundacją.

§ 19.

 

1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu.

Likwidacja Fundacji.

§ 21.

 

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, decyzją Zarządu, podjętą jednomyślnie w obecności wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu.

2.      Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują fundatorzy.

§ 22.

Decyzję o likwidacji podejmują fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatorów.

§ 23.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 24.

 

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.

1.      Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.

2.      Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich jej członków.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

4.      Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

5.      W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

6.      Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady w formie uchwały podjętej w obecności wszystkich jej członków jednogłośnie. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

7.      Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

§ 25.

 

1.      Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.      Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3.      Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, jeśli w statucie nie określono inaczej.

 

§ 26.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 

1.      Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2.      Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3.      Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4.      Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5.      Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6.      Nadzór nad działalnością Fundacji.

7.      Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 27.

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.      Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2.      Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 

Edited by Grendziu


 • Upcoming Events

  No upcoming events found


×
×
 • Create New...