Jump to content
Grendziu
Grendziu

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji "dla Ryb" za rok 2016

   (0 reviews)

Nasz pierwszy rok to był rok działań, poszukiwań, dużych chęci, czasami przeplatany brakiem czasu, chorobami, ale udało się jakoś przetrwać.

Przede wszystkim edukowaliśmy Was i próbowaliśmy swoich sił online, czy to za pomocą portalu, który wraz z domeną to został darowany w 2017r na rzecz Fundacji "dla Ryb" od osób prywatnych.  Odbyliśmy zlot, szkolenia no i przyszedł czas na weryfikację całych dokonań. Mimo, że był to rok organizacyjny, dość ciężki przetrwaliśmy i z dużą pompą weszliśmy już w następny rok.

Poniżej sprawozdanie merytoryczne, które przygotował Vice Prezes Piotr Traczuk.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „dla Ryb” W ROKU 2016.

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja „dla Ryb”.

Adres siedziby: Boguniewo 45, 64-610 Boguniewo.

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 19.04.2016 r.

Numer KRS: 0000613501; Numer REGON: 36423713.

 

Członkowie Zarządu Fundacji w roku 2016:

Dariusz Grenda – Prezes Zarządu,

Piotr Traczuk – Wiceprezes Zarządu,

Andrzej Małecki – Członek Zarządu,

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

 

Cele statutowe fundacji:

1.     zarządzania i wspierania w zarządzaniu wybranymi wodami śródlądowymi,

2.     wspierania nowoczesnego wędkarstwa i zasad z nim związanych,

3.     gospodarowania zasobami wodnymi i rybostanem w wybranych zbiornikach śródlądowych,

4.     edukacji ekologiczno-przyrodnicza w zakresie korzystania z ekosystemów wodnych,

5.     propagowaniu świadomego, zrównoważonego i etycznego wędkarstwa na wodach śródlądowych,

6.     działań związane z ochroną przyrody zarówno w obrębie ekosystemów wodnych jak i terenów z nimi związanych,

7.     tworzenia, użytkowania i promocji akwenów wodnych i łowisk, w których prowadzone będą modelowe sposoby gospodarowania wodami i rybostanem wraz ze szkoleniami w przedmiotowym zakresie,

8.     organizowaniem imprez sportowych  lub całościowych eventów dla wędkujących we własnym zakresie lub na zlecenie, organizowanie łowisk i miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

dzierżawę, wykup, wynajęcie wybranych zbiorników wodnych w celu zarządzania nimi i użytkowania zasobów wodnych,

stosowanie oraz planowanie i wdrażanie programów dotyczących zarządzania, gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza ekosystemów wodnych,

organizowanie imprez sportowych, a w tym zawodów wędkarskich, zlotów, eventów na terenie całej Polski,

edukację wędkarską, w szczególności: poznawanie środowiska wodnego i biologii ryb, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz  poprzez przygotowanie do zdobycia uprawnień do połowu ryb,

zlecanie badań i ekspertyz wód oraz monitoringu przyrodniczego w celu oceny lub poprawy stanu środowiska naturalnego ryb oraz oszacowania wpływu wędkarstwa, rybactwa oraz turystyki wodnej na ekosystemy wodne,

zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zlecanie i przeprowadzanie szkoleń przyrodniczo - ekologicznych,

rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód,

edukację ogólnospołeczną w zakresie współodpowiedzialności i współwłasności wód śródlądowych,

wsparcie techniczne oraz prowadzenie doradztwa dla jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz edukacji ekologicznej, wędkarstwa, rybactwa i zrównoważonego rozwoju,

tworzenie i wdrażanie  projektów  szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju,

publikowanie  na własnej stronie internetowej wraz z wpisami na forum dyskusyjnym, informacji związanych ze stanem środowiska naturalnego oraz działaniami prowadzonymi na zarządzanych wodach,

współpracę z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska, wędkarstwa, rybactwa i turystyki wodnej,

organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i imprez kulturalnych związanych z działalnością fundacji,

promocję łowisk oraz użytkowników rybackich wspierających zrównoważone zasady gospodarowania rybackiego powiązane z propagowaniem działań ekologicznych,

pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji założeń statutowych lub doraźnych działań związanych z ochroną ekosystemów wodnych lub rewitalizacją, renaturyzacją i rekultywacją  ekosystemów wodnych,

pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji zadań wynikających z dokonanych badań naukowych i ekspertyz, zwłaszcza w zakresie biomanipulacji, zachowania bioróżnorodności oraz modyfikacji sposobu gospodarowania lub zarządzania wybranym ekosystemem wodnym,

dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla środowiska lub służących jego ochronie,

prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

 3) Główne działania Fundacji w 2016 roku:

              W 2016 roku Fundacja „dla Ryb” rozpoczęła swoją działalność i skupiła się na stworzeniu portalu internetowego, oraz rozwinięcia marketingu, komunikacji poprzez SOCIAL MEDIA, na którym to Fundacja prowadziła działania edukacyjne poprzez tworzenie artykułów edukacyjno-informacyjnych. Jednocześnie Fundacja poprzez swoje forum internetowe, podejmowała dyskusje na tematy związane z działalnością statutową oraz w tematach powiązanych z wędkarstwem, rybactwem i ochroną środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania i ochrony środowiska wodnego).

            Przez cały czas istnienia Fundacja „dla Ryb” trwały poszukiwania potencjalnych akwenów wodnych, na których możliwe by było prowadzenie działalności statutowej. W ciągu roku udało się podjąć współpracę z właścicielem łowiska komercyjnego (łowisko typu stawowego). W ramach tej współpracy prowadzono akcję informującą o łowisku i zasadach korzystania z tego akwenu, oraz zaplanowano i przeprowadzono spotkanie o charakterze wędkarsko-edukacyjnym.

            Fundacja „dla Ryb” w dniach 23-25.09.2016 roku, zorganizowała otwarte towarzyskie zawody wędkarskie połączone z akcją edukacyjną na temat ryb i odpowiedzialnego gospodarowania rybostanem w wodach śródlądowych. W zawodach wędkarskich oraz prelekcji uczestniczyło kilkanaście osób, aktywnie angażując się w dyskusji.

            W 2016 roku wielokrotnie udzielano porad związanych z wędkarstwem, rybactwem, akwakulturą i gospodarowaniem wodami śródlądowymi. Porady udzielane były zarówno telefonicznie jak i we wpisach tematycznych na forum internetowym Fundacji „dla Ryb”.

            Rok 2016, to pierwszy rok istnienia Fundacji „dla Ryb” co spowodowało, że konieczne było zaplanowanie działań fundacji, jak i też uruchomienie forum internetowego oraz aktywne poszukiwanie wód śródlądowych na których Fundacja „dla Ryb” może działać. Równocześnie trwały poszukiwania sponsorów, darczyńców i kooperantów, którzy mogliby wesprzeć finansowo fundację i umożliwić jej szerszą działalność i rozpoznawalność. Skoncentrowane na celach statutowych działania Fundacja „dla Ryb” skutkowały tym, że działania fundacji są bardziej rozpoznawalne i docierają do coraz większej liczby osób.

            Praca wykonana w 2016 roku jest podwaliną do tego, by w kolejnych latach działać na rzecz szerszej puli uczestników i zainteresowanych, a jednocześnie wykazać, że należy szukać inwestorów i prowadzić działania edukacyjne.

 

4) Odpisy uchwał zarządu Fundacji:

 

5) Przychody uzyskane przez Fundację:

Przychody ze źródeł przychodów uzyskane na terytorium RP - 133,00zł
Koszty uzyskania przychodów wymienionych 11,50 zł - opłata aktywacyjna za usługę DOTPAY
Dochód 121,50zł
6) Informacje o poniesionych kosztach przez Fundację:

Fundacja w roku 2016 nie poniosła kosztów finansowych oprócz internetowej opłaty aktywacyjnej - https://dlaryb.pl/clients/donations/

ze względu społeczny wkład członków zarządu i rady fundacji.

 

7) Dane o:

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0.

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi: 0 zł brutto.

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0zł .

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia/dzieło: 0 zł.

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0 zł.

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan rachunków bankowych:

Nr Konta: PKO BP 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578  kwota na dzień 31.12.2016r. : 121,50zł
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:0 zł.

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0 zł.

i) Nabytych pozostałych środków trwałych: 0 zł.

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 0 zł.

 

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

Fundacja w roku 2016 nie korzystała z dotacji od podmiotów państwowych i jednostek administracji samorządowej.

 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

Fundacja "dla Ryb" nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2016r oraz nie uzyskała przychodu z tego tytułu.
Fundajca "dla Ryb" z tytułu wpłat na cele statutowe w 2016r uzyskała przychód na poziomie 133zł.
Koszty Fundacji 'dla Ryb" w 2016 r - 11,5zł.
Zysk na koniec roku 2016 na dzień 31.12.2016 r to 121,5zł.

Zarząd Fundacji "dla Ryb" w 2016r nie podjął uchwał w roku 2016.

W roku 2016 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

Boguniewo, dn. 30.06.2017

Zartwierdził:

Dariusz Grenda – Prezes

AUTOR: KOTWIC

Edited by Grendziu

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...