Jump to content
Grendziu
Grendziu

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji dla Ryb za rok 2019

   (0 reviews)

1. Nazwa fundacji

FUNDACJA DLA RYB

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj:

POLSKA

Województwo:

WIELKOPOLSKA

Gmina:

ROGOŹNO

Ulica:

BOGUNIEWO 45

Nr lokalu:

45

Nr telefonu:

61-307 99 99

e-mail:

FUNDACJA@DLARYB.PL

3. REGON:

36423713

4. Data wpisu w KRS:

19.04.2016

5. Nr KRS:

000613501

6. Dane członków zarządu fundacji (wg aktualnego wpisu w KRS)

Imię i nazwisko

Funkcja

Dariusz Grenda

Prezes Fundacji

I. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)


1. Zarządzania i wspierania w zarządzaniu wybranymi wodami śródlądowymi.

2.   Wspierania nowoczesnego wędkarstwa i zasad z nim związanych.

3. Gospodarowania zasobami wodnymi i rybostanem w wybranych zbiornikach śródlądowych.

4. Edukacji ekologiczno-przyrodnicza w zakresie korzystania z ekosystemów wodnych.

5. Propagowaniu świadomego, zrównoważonego i etycznego wędkarstwa na wodach śródlądowych.

6. Działań związane z ochroną przyrody zarówno w obrębie ekosystemów wodnych jak i terenów z nimi związanych.

7. Tworzenia, użytkowania i promocji akwenów wodnych i łowisk, w których prowadzone będą modelowe sposoby gospodarowania wodami i rybostanem wraz ze szkoleniami w przedmiotowym zakresie.

8. Organizowaniem imprez sportowych  lub całościowych Eventów dla wędkujących we własnym zakresie lub na zlecenie.

9. Organizowanie łowisk i miejsc dla osób niepełnosprawnych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
 

W 2019 roku Fundacja dla Ryb zrealizowała swoje cele poprzez:
 - dzierżawę, wykup, wynajęcie wybranych zbiorników wodnych w celu zarządzania nimi i użytkowania zasobów wodnych,

- stosowanie oraz planowanie i wdrażanie programów dotyczących zarządzania, gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza ekosystemów wodnych,

 - organizowanie imprez sportowych, a w tym zawodów wędkarskich, zlotów, eventów na terenie całej Polski,

- edukację wędkarską, w szczególności: poznawanie środowiska wodnego i biologii ryb, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz  poprzez przygotowanie do zdobycia uprawnień do połowu ryb,

- zlecanie badań i ekspertyz wód oraz monitoringu przyrodniczego w celu oceny lub poprawy stanu środowiska naturalnego ryb oraz oszacowania wpływu wędkarstwa, rybactwa oraz turystyki wodnej na ekosystemy wodne,

 - zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zlecanie i przeprowadzanie szkoleń przyrodniczo - ekologicznych,

 - rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód,

- edukację ogólnospołeczną w zakresie współodpowiedzialności i współwłasności wód śródlądowych,

 - wsparcie techniczne oraz prowadzenie doradztwa dla jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz edukacji ekologicznej, wędkarstwa, rybactwa i zrównoważonego rozwoju,

 - tworzenie i wdrażanie  projektów  szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju,

- publikowanie  na własnej stronie internetowej wraz z wpisami na forum dyskusyjnym, informacji związanych ze stanem środowiska naturalnego oraz działaniami prowadzonymi na zarządzanych wodach,

- współpracę z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska, wędkarstwa, rybactwa i turystyki wodnej,

- organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i imprez kulturalnych związanych z działalnością fundacji,

- promocję łowisk oraz użytkowników rybackich wspierających zrównoważone zasady gospodarowania rybackiego powiązane z propagowaniem działań ekologicznych,

- pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji założeń statutowych lub doraźnych działań związanych z ochroną ekosystemów wodnych lub rewitalizacją, renaturyzacją i rekultywacją  ekosystemów wodnych,

- pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji zadań wynikających z dokonanych badań naukowych i ekspertyz, zwłaszcza w zakresie biomanipulacji, zachowania bioróżnorodności oraz modyfikacji sposobu gospodarowania lub zarządzania wybranym ekosystemem wodnym,

- dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla środowiska lub służących jego ochronie,

- prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.


3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych


W 2019 roku Fundacja „dla Ryb” dokonywała edukacji poprzez portal internetowy m.in artykuły o  tematyce  edukacyjno-informatycznej, działała również w terenie. W 2019r. na targach Rybomania w Poznaniu przeprowadziliśmy konsultacje, rozmowy, dialogi z wędkarzami, działaczami i innymi zainteresowanymi osobami. Podczas sezonu wędkarskiego 2019 zorganizowaliśmy kilka imprez w tym głównie zawody wędkarskie towarzyskie na terenie dzierżawionego łowiska No Kill Nienawiszcz. W tym zawody wędkarskie feederowe oraz spinningowe i Zlot „dla Ryb” na którym to przeprwadziliśmy szkolenia  ichtiologiczne.  Przez cały rok 2019 z ochotnikami Fundacji „dla Ryb” wielokrotnie sprzątaliśmy akweny wodne w ramach działań  EKO PATROLU "dla Ryb", kontrolowaliśmy także wodę szukając sieci kłusowniczych i innych nielegalnych urządzeń.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r przedłużyliśmy obiekt dzierżawy, dokonując opłaty dzierżawy, obiekt ten znajduję się w Nienawiszczu (gmina Rogoźno) składający się z 4 stawów. Na dwóch z nich kontynuowaliśmy ideę łowiska komercyjnego, w tym także prowadzimy łowisko edukacyjne dla dzieci. Opłaty pobierane w ramach pozwoleń na połów ryb w akwenie, zasilały cele statutowe Fundacji "dla Ryb".
Nad akwenem wykonaliśmy sporo prac związanych z infrastrukturą. kolejne miejsce parkingowe dla wędkujących, wielokrotnie sprzątaliśmy brzegi wokoło naszych wód. W 2019 roku dokonaliśmy zarybień karpiem łowiska głównego po konsultacji z Ichtiologiem.

Latem 2019r. na naszym akwenie zorganizowaliśmy Zlot "dla Ryb" dla chętnych uczestników i wolontariuszy Fundacji "dla Ryb".
 

 W 2019 roku wielokrotnie udzielano porad związanych z wędkarstwem, rybactwem, akwakulturą i gospodarowaniem wodami śródlądowymi. Porady udzielane były zarówno telefonicznie jak i we wpisach tematycznych na forum internetowym Fundacji „dla Ryb”. Udzielano także porad na łowisku wędkarskim zarządzanym przez Fundację "dla Ryb”.

       Rok 2019 był kolejnym rokiem, gdzie Fundacji „dla Ryb” gospodarowała własnymi wodami. Dalej promowała się i własne działania na portalu dlaRyb.pl oraz w Social Media. Skoncentrowane na celach statutowych działania Fundacja „dla Ryb” skutkowały tym, że marka  Fundacji  oraz efekty pracy i edukacji Fundacji, są bardziej rozpoznawalne i docierają do coraz większej liczby osób.
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą  - NIE

Nie prowadzono działalności gospodarczej w ramach PKD.

5. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)

Nie dokonano uchwał zarządu. Zgodnie ze statutem Fundację dla Ryb reprezentuje jednoosobowy zarząd.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym
 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew 6 408zł

Gotówka 10 107zł

a. Przychody z działalności statutowej

Przelew 6 408 zł

Gotówka 9 507 zł

b. Przychody z działalności gospodarczej

Przelew 0zł

Gotówka 0zł

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

Przelew 0zł

 Gotówka 600zł

2. Informacja o źródłach przychodów

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

 Przelew 6 408zł

 Gotówka 9 507zł

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

Przelew 0zł

Gotówka 0zł

- Ze środków budżetu państwa

Przelew 0zł

Gotówka 0zł

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Przelew 0zł

Gotówka 0zł

e. Ze spadków, zapisów

Przelew 0zł

Gotówka 0zł

f. Z darowizn

Przelew 0zł

 Gotówka 0zł

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

Przelew 0zł

Gotówka 0zł

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

0zł

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

0zł

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Koszty fundacji ogółem

14 701,21zł

a. Koszty realizacji celów statutowych

14 176,32zł

b. Koszty działalności gospodarczej

0zł

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)

524,89zł

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0zł

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)

brak

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

brak

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

brak

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)

brak

b. Z tytułu umów zlecenie

brak

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)

brak

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

brak

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

0

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

0

VII. Środki fundacji

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

Bank PKO BP SA : 219,87 zł

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

242,51 zł

3. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

5. Nabyte pozostałe środki trwałe

0

0

0

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa 19 441,28zł

Zobowiązania 24 032,86zł

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)

Nie występowały w 2019r.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Brak.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)

NIE

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

Nie dokonywana takich transakcji w 2019r.
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

Opracował: Dariusz Grenda

 

 

 

 

 

 

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...