Jump to content
Grendziu
Grendziu

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017r Fundacji dla Ryb

   (0 reviews)Sprawozdanie merytoryczne Fundacji "dla Ryb" za rok 2017.

Nasz pierwszy rok to był czas działań, poszukiwań, dużych chęci, czasami przeplatany brakiem czasu, chorobami, ale udało się jakoś przetrwać.

Przede wszystkim edukowaliśmy Was i próbowaliśmy swoich sił on-line, czy to za pomocą portalu, który wraz z domeną został darowany w 2017 r na rzecz Fundacji "dla Ryb" od osób prywatnych.  Odbyliśmy zlot, szkolenia, no i przyszedł czas na weryfikację całych dokonań. Mimo, że był to rok organizacyjny i to dość ciężki, przetrwaliśmy i z dużą pompą weszliśmy już w następny rok.

Poniżej sprawozdanie merytoryczne, które przygotował Prezes Dariusz Grenda

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „dla Ryb” W ROKU 2017.

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja „dla Ryb”.

Adres siedziby: Boguniewo 45, 64-610 Boguniewo.

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 19.04.2016 r.

Numer KRS: 0000613501; Numer REGON: 36423713.

 

Członkowie Zarządu Fundacji w roku 2017:

Dariusz Grenda – Prezes Zarządu,

Piotr Traczuk – Wiceprezes Zarządu,

Aleksandra Skarżyńska – Członek Zarządu,

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

 

Cele statutowe fundacji:

1.     zarządzania i wspierania w zarządzaniu wybranymi wodami śródlądowymi,

2.     wspierania nowoczesnego wędkarstwa i zasad z nim związanych,

3.     gospodarowania zasobami wodnymi i rybostanem w wybranych zbiornikach śródlądowych,

4.     edukacji ekologiczno-przyrodnicza w zakresie korzystania z ekosystemów wodnych,

5.     propagowaniu świadomego, zrównoważonego i etycznego wędkarstwa na wodach śródlądowych,

6.     działań związane z ochroną przyrody zarówno w obrębie ekosystemów wodnych jak i terenów z nimi związanych,

7.     tworzenia, użytkowania i promocji akwenów wodnych i łowisk, w których prowadzone będą modelowe sposoby gospodarowania wodami i rybostanem wraz ze szkoleniami w przedmiotowym zakresie,

8.     organizowaniem imprez sportowych  lub całościowych eventów dla wędkujących we własnym zakresie lub na zlecenie, organizowanie łowisk i miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

 - dzierżawę, wykup, wynajęcie wybranych zbiorników wodnych w celu zarządzania nimi i użytkowania zasobów wodnych,

- stosowanie oraz planowanie i wdrażanie programów dotyczących zarządzania, gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza ekosystemów wodnych,

 - organizowanie imprez sportowych, a w tym zawodów wędkarskich, zlotów, eventów na terenie całej Polski,

- edukację wędkarską, w szczególności: poznawanie środowiska wodnego i biologii ryb, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz  poprzez przygotowanie do zdobycia uprawnień do połowu ryb,

- zlecanie badań i ekspertyz wód oraz monitoringu przyrodniczego w celu oceny lub poprawy stanu środowiska naturalnego ryb oraz oszacowania wpływu wędkarstwa, rybactwa oraz turystyki wodnej na ekosystemy wodne,

 - zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zlecanie i przeprowadzanie szkoleń przyrodniczo - ekologicznych,

 - rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód,

- edukację ogólnospołeczną w zakresie współodpowiedzialności i współwłasności wód śródlądowych,

 - wsparcie techniczne oraz prowadzenie doradztwa dla jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz edukacji ekologicznej, wędkarstwa, rybactwa i zrównoważonego rozwoju,

 - tworzenie i wdrażanie  projektów  szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju,

- publikowanie  na własnej stronie internetowej wraz z wpisami na forum dyskusyjnym, informacji związanych ze stanem środowiska naturalnego oraz działaniami prowadzonymi na zarządzanych wodach,

- współpracę z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska, wędkarstwa, rybactwa i turystyki wodnej,

- organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań i imprez kulturalnych związanych z działalnością fundacji,

- promocję łowisk oraz użytkowników rybackich wspierających zrównoważone zasady gospodarowania rybackiego powiązane z propagowaniem działań ekologicznych,

- pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji założeń statutowych lub doraźnych działań związanych z ochroną ekosystemów wodnych lub rewitalizacją, renaturyzacją i rekultywacją  ekosystemów wodnych,

- pozyskiwanie źródeł finansowania oraz sponsorów w celu realizacji zadań wynikających z dokonanych badań naukowych i ekspertyz, zwłaszcza w zakresie biomanipulacji, zachowania bioróżnorodności oraz modyfikacji sposobu gospodarowania lub zarządzania wybranym ekosystemem wodnym,

- dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla środowiska lub służących jego ochronie,

- prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

 3) Główne działania Fundacji w 2016 roku:

              W 2017 roku Fundacja „dla Ryb” oprócz edukacji poprzez portal internetowy m.in artykuły o  tematyce  edukacyjno-informatycznej, rozpoczęła swoje działania w terenie. W marcu 2017 r. w Wielkopolsce wraz z Gminą Rogoźno oraz kołem PZW Rogoźno sprzątaliśmy brzegi jeziora Rogozińskiego i przygotowywaliśmy teren pod zawody wędkarskie. Natomiast w  sobotę 25 marca, w ramach ekologicznej akcji "Sprzątania Świata" wspólnie z kołem PZW Miasto Rogoźno oraz Gminą Rogoźno uczestniczyliśmy razem z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie, w sprzątaniu  brzegów  jeziora w Nienawiszczu. Tuż po godzinie dziewiątej, dzieci wraz z wychowawcami klasy oraz wędkarzami i członkami Fundacji "dla Ryb" rozpoczęli akcję "Sprzątania Świata".  Była to tak zwana lekcja edukacyjna w terenie, w zakresie ochrony środowiska poparta działaniami. W niespełna trzy godziny zebraliśmy kilkadziesiąt worków ze śmieciami, które za pomocą łódki "dla Ryb" były transportowane w okolicę plaży, skąd zostały odwiezione na wysypisko śmieci. W ramach naszych działań i EKO PATROLU "dla Ryb" sondowaliśmy wodę szukając sieci kłusowniczych i innych nielegalnych urządzeń.

Na przełomie marca i kwietnia 2017 r wydzierżawiliśmy obiekt w Nienawiszczu (gmina Rogoźno) składający się z 4 stawów. Na dwóch z nich zrobiliśmy łowisko komercyjne, w tym łowisko edukacyjne dla dzieci. Opłaty pobierane w ramach pozwoleń na połów ryb w akwenie, zasilały cele statutowe Fundacji "dla Ryb".
Nad akwenem wykonaliśmy sporo prac, w tym związanych z infrastrukturą. Wspólnymi siłami wolontariuszy oddanych w projekt oznakowaliśmy obiekt, wyznaczyliśmy i stworzyliśmy miejsce parkingowe dla wędkujących, wielokrotnie sprzątaliśmy brzegi wokoło naszych wód. W 2017 roku dokonaliśmy dwukrotnych zarybień łowiska głównego. Ustaliliśmy indywidualny regulamin połowu ryb na łowisku

Na naszym akwenie zorganizowaliśmy zlot "dla Ryb" dla chętnych uczestników i wolontariuszy Fundacji "dla Ryb".

W 2017 r. Fundacja "dla Ryb" zorganizowała cykl towarzyskich imprez sportowych, wędkarskich na zaprzyjaźnionym łowisku w województwie Zachodniopomorskim w Ługach Wałeckich.

 

            W 2017 roku wielokrotnie udzielano porad związanych z wędkarstwem, rybactwem, akwakulturą i gospodarowaniem wodami śródlądowymi. Porady udzielane były zarówno telefonicznie jak i we wpisach tematycznych na forum internetowym Fundacji „dla Ryb”. Udzielano także porad na łowisku wędkarskim zarządzanym przez Fundację "dla Ryb"

 

            Rok 2017 był pierwszym, gdzie Fundacji „dla Ryb” sama zaczęła gospodarować własnymi wodami. Dalej promowała się i własne działania na portalu dlaRyb.pl oraz w Social Media. Skoncentrowane na celach statutowych działania Fundacja „dla Ryb” skutkowały tym, że marka  Fundacji  oraz efekty pracy i edukacji Fundacji, są bardziej rozpoznawalne i docierają do coraz większej liczby osób.

           

4) Odpisy uchwał zarządu Fundacji:

Zarząd Fundacji "dla Ryb" w 2017r  podjął  1 uchwałę w roku 2017. na temat dzierżawy akwenów wodnych w Nienanawiszczu.
Załączono w sprawozdaniu kopię.

5) Przychody uzyskane przez Fundację w roku 2017:

Przychody ze źródeł przychodów uzyskane na terytorium RP: 17851,61zł.
Koszty uzyskania przychodów wymienionych: 19380,04zł
STRATA:  - 1528,43zł.
6) Informacje o poniesionych kosztach przez Fundację:

Fundacja w roku 2017 roku poniosła koszty związane głównie z:
- dzierżawą i zarybieniem wód oraz inwestycjami w jej infrastrukturę,
- organizacją i promocją imprez sportowych i edukacyjnych,
- opłatą związaną z prowadzeniem pełnej księgowości oraz kosztami licencji oraz za serwer portalu dlaRyb.pl;
 

7) Dane o:

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0.

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 zł.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi: 0 zł brutto.

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0zł .

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia/dzieło: 0 zł.

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0 zł.

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan rachunków bankowych:

Nr Konta: PKO BP 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578  kwota na dzień 31.12.2017r. : 647,52zł
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:0 zł.

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0 zł.

i) Nabytych pozostałych środków trwałych: 0 zł.

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 0 zł.

 

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

Fundacja w roku 2017 nie korzystała z dotacji od podmiotów państwowych i jednostek administracji samorządowej.

 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

Fundacja "dla Ryb" nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2017 r. oraz nie uzyskała przychodu z tego tytułu.
Fundacja "dla Ryb" z tytułu wpłat na cele statutowe w 2017 r. uzyskała przychód na poziomie 17851,61zł.
Koszty Fundacji 'dla Ryb" w 2017 r. : 19380,04zł
Strata na koniec roku 2017 na dzień 31.12.2017 r to   - 1528,43zł.

Fundacja dla Ryb nie uzyskała żadnych przychodów z tytuły spadku i zapisu. W roku 2017  z całkowitej puli przychodów, około 10% było to wpłaty (darowizny) na cele statutowe.  Około 90% przychodów ogółem, pochodziło z opłat wędkarskich, które księgowane były na cele statutowe. W roku 2017 Fundacja "dla Ryb" nie uzyskała środków finansowych z innych źródeł, w tym z projektów unijnych, ani z budżetu gminy, państwa itp.


Wszystkie operacje (przychody oraz rozchody) finansowe związane były z celami statutowymi Fundacji "dla Ryb" w tym zezwolenia okresowe, które to wchodziły w cele statutowe Fundacji "dla Ryb", wpłaty takie przyjmowano bezpośrednio na konto Fundacji "dla Ryb" oraz w gotówce za potwierdzeniem dowodem KP.  

Koszty Fundacji "dla Ryb " ponoszone w 2017 roku głównie dotyczyły celów statutowych i przeznaczone były przede wszystkim na:
- opłatę za dzierżawę zbiorników,
-  zapłatę za infrastrukturę informacyjną, w tym oznakowanie łowiska, wydzielenie miejsca parkingowego, oznaczenie poszczególnych łowisk, wyznaczenie paleniska;
- kolejne koszty wynikały z organizacji zawodów wędkarskich, gdzie przeznaczono środki finansowe na zakup upominków oraz zakupiono wyżywienie podczas trwania imprez;
- znaczna część  kosztów w 2017 roku wynikała z dwukrotnych zarybień łowiska No Kill Nienawiszcz.
Ponadto wydano środki finansowe na administrację:
- prowadzenie księgowości Fundacji "dla Ryb"
- opłaty za portal i serwer "dla Ryb"

W 2017r  Fundacja "dla Ryb" nie przeznaczyła środków finansowych na wynagrodzenia, nikt Fundacji nie były zatrudniony i nie uzyskiwał przychodów. Wszystkie działania były wykonywane przez osoby w Fundacji "dla Ryb"czysto społeczne.

Strata Fundacji dla Ryb na zakończenie roku 2017 wynikała z braku możliwości pokrycia bieżących zobowiązań. Zadłużenie bieżące uregulowała  osoba prywatna, które czekała na rozliczenie należności w roku następnym. Fundacja "dla Ryb" prowadzi pełną księgowość i ma podpisaną umowę  z biurem rachunkowym.


W roku 2017 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

Boguniewo, dn. 06.07.2018.

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...